NÁVRH_VZN č 1_2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce...

preèítajte si viac

Najnovšie komentáre

    Archív