V rámci zostavovania ročnej účtovnej závierky za rok 2018 bolo na položke -cestovné náhrady zaúčtovaných 1086,66 € (obdobie 1-10).

Všetky skutočnosti je možné si overiť vo Výkaze o plnení rozpočtu za rok 2018, ktorý je prístupný k nahliadnutiu na Obecnom úrade Byšta a je súčasťou ročnej účtovnej závierky.

Za rok 2019 bolo na položke cestovné náhrady  zaúčtované a vyplatené starostovi obce za obdobie  1-6/2019 – 733,63 € .

Všetky skutočnosti je možné si overiť vo Výkaze o plnení rozpočtu za uvedené obdobie ,ktorý je dostupný k nahliadnutiu na Obecnom úrade Byšta.