Informácia

V rámci zostavovania ročnej účtovnej závierky za rok 2018 bolo na položke -cestovné náhrady zaúčtovaných 1086,66 € (obdobie 1-10). Všetky skutočnosti je možné si overiť vo Výkaze o plnení rozpočtu za rok 2018, ktorý je prístupný k nahliadnutiu na Obecnom úrade Byšta a...

preèítajte si viac

Najnovšie komentáre

    Archív